Privacy

Delta Yacht respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Delta Yacht kunt toevertrouwen. Tijdens uw contacten met Delta Yacht worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens “persoonsgegevens”. Alle informatie over welke persoonsgegevens Delta Yacht verwerkt en hoe Delta Yacht hier op een correcte manier mee omgaat, kunt u hieronder terugvinden

  1. Dit Privacy beleid
  2. Persoonsgegevens in het bezit van Delta Yacht
  3. Verwerking van de persoonsgegevens door Delta Yacht
  4. Delen van de persoonsgegevens door Delta Yacht
  5. Uw rechten
  6. Veiligheidsbeleid van Delta Yacht
  7. Contactgegevens

1. Privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Delta Yacht van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de diensten, het gebruik van de (mobiele) websites, handel te drijven met of werknemer te zijn van Delta Yacht gaat u ermee akkoord dat dit privacy beleid van toepassing is op de door Delta Yacht verwerkte persoonsgegevens.

Delta Yacht behoud zich het recht om dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kunt u steeds terugvinden op de website van Delta Yacht.


2. Persoonsgegevens in het bezit van Delta Yacht

De volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Delta Yacht verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreek aan Delta Yacht verstrekt.

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website

Wanneer u gebruik maakt van de website van Delta Yacht, kan de volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s en zoekopdrachten of gegevens die u zelf invoert op de website voor informatie aanvragen.

Gegevens uit andere bronnen

Delta Yacht kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Delta Yacht, openbare bronnen, sociale media,……. Op het gebruik van sociale media kanalen zullen de regels en voorkeursinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Delta Yacht.

Op de website van Delta Yacht kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Delta Yacht en kunnen een eigen privacy beleid hebben. Delta Yacht raad u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Delta Yacht, of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Delta Yacht ( zoals onder andere bedrijfsnaam, naam, adres, e-mailadres, ……..) zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving kan worden nageleefd


3. Verwerking persoonsgegevens door Delta Yacht

Persoonsgegevens worden door Delta Yacht voor de volgende doeleinden verwerkt:


4. Delen van de persoonsgegevens door Delta Yacht

wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming van, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of afhandeling met betrekking tot producten of diensten.

Indien u toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat u toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen wij deze toestemming steeds vragen voordat we persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese economische regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met dit privacy beleid en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dan Delta Yacht ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Delta Yacht zal dan in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperking onderhevig is.

Onze partners, leveranciers of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u Delta Yacht contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten. ( zie punt 7 van dit privacy beleid.)


5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Delta Yacht van u verwerkt

U heeft tevens recht op verwijderen van u persoonsgegevens, beperking van de verwerking van u persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van u persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van u persoonsgegevens, tegen de doorgifte van u persoonsgegevens aan derden ( wanneer doorgifte niet noodzakelijk is voor de dienstverlening van Delta Yacht) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Delta Yacht via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 7 van dit privacy beleid.


6. Veiligheidsbeleid van Delta Yacht

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Delta Yacht alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien

Betalingsgegevens worden steeds afgeschermd conform de standaard versleuteling die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Delta Yacht zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houden met de contractuele en wettelijke verplichting van Delta Yacht met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Delta Yacht om correct de vragen van klanten of leveranciers te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.


7. Contactgegevens