Onze privacyverklaring

Delta Yacht respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Delta Yacht kunt toevertrouwen. Tijdens uw contacten met Delta Yacht worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens “persoonsgegevens”. Alle informatie over welke persoonsgegevens Delta Yacht verwerkt en hoe Delta Yacht hier op een correcte manier mee omgaat, kunt u hieronder terugvinden

 1. Dit Privacy beleid
 2. Persoonsgegevens in het bezit van Delta Yacht
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door Delta Yacht
 4. Delen van de persoonsgegevens door Delta Yacht
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van Delta Yacht
 7. Contactgegevens

1. Privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Delta Yacht van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de diensten, het gebruik van de (mobiele) websites, handel te drijven met of werknemer te zijn van Delta Yacht gaat u ermee akkoord dat dit privacy beleid van toepassing is op de door Delta Yacht verwerkte persoonsgegevens.

Delta Yacht behoud zich het recht om dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kunt u steeds terugvinden op de website van Delta Yacht.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Delta Yacht

De volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Delta Yacht verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreek aan Delta Yacht verstrekt.

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon of mobiel nummer, etc.
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC of IBAN- code, naam van de rekeninghouder
 • Informatie betreffende de producten of diensten die u wenst, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, e-mail, telefoon, fax of andere communicatie kanalen.
 • Klachten of feedback omtrent uw ervaringen met Delta Yacht, opmerkingen, suggesties en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door uzelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden via website, e-mail, telefoon, fax of andere communicatie kanalen, zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, etc.

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website

Wanneer u gebruik maakt van de website van Delta Yacht, kan de volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s en zoekopdrachten of gegevens die u zelf invoert op de website voor informatie aanvragen.

Gegevens uit andere bronnen

Delta Yacht kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Delta Yacht, openbare bronnen, sociale media,……. Op het gebruik van sociale media kanalen zullen de regels en voorkeursinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Delta Yacht.

Op de website van Delta Yacht kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Delta Yacht en kunnen een eigen privacy beleid hebben. Delta Yacht raad u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Delta Yacht, of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Delta Yacht ( zoals onder andere bedrijfsnaam, naam, adres, e-mailadres, etc) zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving kan worden nageleefd.

3. Verwerking persoonsgegevens door Delta Yacht

Persoonsgegevens worden door Delta Yacht voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • De tot stand koming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van huur/koop overenkomsten, het bestellen van producten en/of diensten) alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden.
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, etc.
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, website en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van de algemene commerciële en marketing strategieën.
 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde ( elektronische ) berichten.
 • De naleving van de op Delta Yacht van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin.
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door Delta Yacht

Wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming van, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of afhandeling met betrekking tot producten of diensten.

Indien u toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat u toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen wij deze toestemming steeds vragen voordat we persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese economische regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met dit privacy beleid en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dan Delta Yacht ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Delta Yacht zal dan in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperking onderhevig is.

Onze partners, leveranciers of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u Delta Yacht contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten ( zie punt 7 van dit privacy beleid).

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Delta Yacht van u verwerkt.

U heeft tevens recht op verwijderen van u persoonsgegevens, beperking van de verwerking van u persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van u persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van u persoonsgegevens, tegen de doorgifte van u persoonsgegevens aan derden ( wanneer doorgifte niet noodzakelijk is voor de dienstverlening van Delta Yacht) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Delta Yacht via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 7 van dit privacy beleid.

6. Veiligheidsbeleid van Delta Yacht

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Delta Yacht alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien

Betalingsgegevens worden steeds afgeschermd conform de standaard versleuteling die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Delta Yacht zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houden met de contractuele en wettelijke verplichting van Delta Yacht met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Delta Yacht om correct de vragen van klanten of leveranciers te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Contactgegevens

Delta Yacht
Jachthavenweg 5
4486 CZ Colijnsplaat
info@deltayacht.com
0113-695776

Logo Delta Yacht

Met deze website willen wij u zo goed mogelijk van informatie voorzien over onze activiteiten. Indien u specifieke vragen heeft, dan kunt u ons een e-mail sturen of bellen naar: 0113-695776.

HISWA

Op al onze leveringen en diensten zijn de betreffende HISWA voorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden liggen in ons kantoor ter inzage of u kunt ze van onze website downloaden

Contact

Jachthavenweg 5
4486 CZ Colijnsplaat

Telefoon: 0113-695776
E-mail: info@deltayacht.com